Header afbeelding
Terug

Geleynse Mediation - Familiekwestie

Vestigingsadres

Geleynse Mediation - Familiekwestie
Carolinenburg 65
8925 CB Leeuwarden
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen

OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie

OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie

OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking

OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders

Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân.

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

De mediators verbonden aan Familiekwestie zijn allen geregistreerd Mfn-mediator of ADR-mediator. Dit betekent dat de mediators een gecertificeerde opleiding hebben gedaan en een landelijk examen hebben afgelegd. Daarnaast hebben zij een jeugdhulpverleningsachtergrond en hebben zij een SKJ-registratie.

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

In mediation tussen jongeren en ouders hebben de betrokkenen zelf de regie. Zij bepalen de inhoud van de gesprekken en hoe zij dit willen bespreken. Ook over het proces hebben zij de regie zelf. De mediator begeleidt dit proces, geeft inzicht in de wijze waarop de cliënten communiceren en met hun conflict omgaan.

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

De mediator is een specialist op het gebied van communicatie en de emotie die daar onder ligt. Hij zal altijd toetsen of hij en de andere gesprekspartners de betrokkenen goed hebben begrepen. Wanneer een cliënt zich in mediation niet gehoord voelt belemmert dit het mediationproces.

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

Een minderjarige in het mediationproces is een gelijkwaardige gesprekspartner. Zijn of haar input in het mediationproces weegt even zwaar als dat van ouders.

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

Er wordt gewerkt met een bezettingsrooster en vervanging bij ziekte en verlof

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Binnen mediation bepaalt de cliënt de inhoud van de gesprekken en het gesprek. Dat alles in een context van vertrouwelijkheid en veiligheid. Dit wordt vastgelegd in een mediationovereenkomst die bij de start van het proces wordt opgemaakt.

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

In Mediation is sprake van meerdere belangen bij de diverse betrokken in het mediationproces. Die belangen zijn vaak tegengesteld. In mediation wordt er aan gewerkt om deze tegenstellingen te overwinnen en op gezamenlijke belangen uit te komen

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

Mediation kenmerkt zich door focus op communicatie en communicatie patronen. Met oog voor de beelden over elkaar en de positionering van een ieder. De mediator neemt een onpartijdige neutrale positie in wat het mogelijk maakt dat een ieder kan zeggen wat hij/zij wil en zich serieus genomen voelt.

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

Bij aanvang wordt een mediationovereenkomst opgesteld met afspraken over het vertrouwelijk karakter van de mediation. Cliënten hebben grote invloed op wat, en hoe naar derden wordt gecommuniceerd.

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

De Mfn-registermediator heeft zich te houden aan het kwaliteits- en gedragsreglement zoals dit door de beroepsvereniging is vastgesteld. Met zijn registratie conformeert de mediator zich hier aan. De mediator conformeert zich ook aan de periodieke peer-review ter behoud en bevordering van de kwaliteit. Dit geschiedt ook aan de hand van permanente educatie die het register voorschrijft.

Vestigingsadressen