Header afbeelding

Fries Actieplan Jeugd kan van start

4 oktober 2018
Afbeelding
Bericht

De wethouders van de 20 deelnemende Friese gemeenten zijn vanmiddag eenstemmig tot dat oordeel gekomen: het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd (2018-2020) kan van start. Daarmee is de Friese aanvraag binnen het landelijke Programma Zorg voor Jeugd compleet en kan gedurende drie jaar aanspraak worden gemaakt op een budget van 1.373.904 euro per jaar. De goedkeuring vond plaats in het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Fryslân.

Provinciebreed

Voor de uitvoering is in de periode 2018 tot en met 2020 landelijk een bedrag van €108 miljoen via het Transformatiefonds beschikbaar om de vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp te ondersteunen. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, worden ‘Regionale deals Jeugd’ gesloten. Daarvoor hebben jeugdhulpregio’s een driejarig transformatieplan opgesteld dat aansluit op de actielijnen van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Het Fries Actieplan Jeugdzorg "Foar Fryske Bern" is ontstaan uit een samenwerking van de 20 Friese gemeenten, Sociaal Domein Fryslân, aanbieders van jeugdhulp, verwijzers, onderwijs en zorgbelang Fryslân. Formeel is de gemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de indiening van het actieplan, maar het betreft duidelijk de gehele provincie Friesland. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de structuur van de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân.

Voortvloeisel landelijke Programma Zorg voor Jeugd

Het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd "Foar Fryske Bern" vloeit voort uit het in april 2018 verschenen landelijke Programma Zorg voor Jeugd van het Ministerie van VWS.  In de uitvoering van dat ambitieuze programma hebben de 42 Jeugdzorgregio’s een belangrijke rol gekregen. In het programma is een zestal concrete doelen geformuleerd:
- betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;
- meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
- alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen;
- kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;
- jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;
- investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding