Header afbeelding

Kennisbank

SDF plaatst hier publicaties die gaan over gecontracteerde zorg. Mist u bepaalde informatie, of heeft u een op- of aanmerking over de Kennisbank? Dan horen wij dat graag!

 

Jeugdhulp

Administratie

Administratieprotocol Hoogspecialistische Jeugdhulp SDF

Administratieprotocol Jeugdigen AZC zonder BSN

Administratieprotocol Specialistische jeugdhulp 2018 en verder

Beslisboom Jeugdhulp 2018

Garantieperiode

Overzicht contactpersonen Gemeenten

Productcodes 2018

Tussentijdse toetreding

Verwijzen in de Verwijsindex

Omschrijving

Verwijsindex Fryslân is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jeugdigen tot 23 jaar bij elkaar brengt. Bij de overeenkomst tussen zorgaanbieder en SDF is een convenant over de verwijsindex toegevoegd. Dit convenant betekent echter niet dat de zorgaanbieder automatisch is aangesloten bij de verwijsindex. Wij attenderen zorgaanbieders op de aandachtspunten in deze bijlage.

(Versie 5 maart 2019)

Document

Brochures en Informatiedocumenten

Actieplan 'Foar Fryske Bern'

Omschrijving

De wethouders van de 20 deelnemende Friese gemeenten zijn op 4 oktober 2018 eenstemmig tot het oordeel gekomen: het Fries Actieplan Jeugd (2018-2020) kan van start. Daarmee is de Friese aanvraag binnen het landelijke Programma Zorg voor Jeugd compleet. De goedkeuring vond plaats in het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Fryslân (SDF). Het actieplan is opgesteld door de 20 Friese gemeenten in samenwerking met aanbieders van jeugdhulp, verwijzers, onderwijs, zorgbelang Fryslân.

Bekostiging van Specialistische Jeugdhulp in Friesland

Omschrijving

In deze nieuwe versie van het informatieboekje voor wijk- en gebiedsteams staan de nieuwe tarieven voor 2019 vermel.

(Versie 12 maart 2019)

Convenant Hoogspecialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Het convenant hoogspecialistische jeugdhulp is ontstaan uit een samenwerking van de 20 Friese gemeenten en zeven zorgaanbieders. Sociaal Domein Fryslân heeft  de coördinatie van de totstandkoming van het convenant op zich genomen.

Op woensdag 21 november 2018 is dit convenant ondertekend.

Hoofd- en onderaannemerschap

Omschrijving

Samenwerken is hierbij een noodzakelijk uitgangspunt: de gewenste hulp wordt aangeboden in de vorm van een traject dat alle noodzakelijke elementen bevat om te voorzien in de hulpvraag. Eén aanbieder staat garant voor de samenhang in de gekozen interventies. Deze nieuwe resultaatgerichte bekostiging bij één aanbieder roept de nodige vragen op. SDF heeft in een brochure alle benodigde informatie overzichtelijk voor u op een rij gezet.

 

Document

Hoofd- en onderaannemerschap voorbeeldovereenkomst #1

Omschrijving

Voorbeeldovereenkomst 1.pdf

 

Disclaimer

Aan het gebruik van onderstaande voorbeeldovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomsten zijn ontvangen van zorgaanbieders en SDF heeft deze overeenkomsten, op verzoek van zorgaanbieders, geplaatst op de website als zijnde voorbeeldovereenkomsten. SDF staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de overeenkomsten, SDF heeft de inhoud ook niet juridisch getoetst. Het is en blijft aan u als zorgaanbieder om omtrent de invulling van het hoofd- en onderaannemerschap afspraken te maken.

 
(plaatsingsdatum: 05-07-2018)

Document

Hoofd- en onderaannemerschap voorbeeldovereenkomst #2

Omschrijving

Voorbeeldovereenkomst 2.pdf

 

Disclaimer

Aan het gebruik van onderstaande voorbeeldovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomsten zijn ontvangen van zorgaanbieders en SDF heeft deze overeenkomsten, op verzoek van zorgaanbieders, geplaatst op de website als zijnde voorbeeldovereenkomsten. SDF staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de overeenkomsten, SDF heeft de inhoud ook niet juridisch getoetst. Het is en blijft aan u als zorgaanbieder om omtrent de invulling van het hoofd- en onderaannemerschap afspraken te maken.

 

(plaatsingsdatum 05-07-2018)

Document

Samenwerkingsprotocol Gemeenten in Friesland - Gecertificeerde Instellingen

Samenwerkingsprotocol Gemeenten in Friesland - Kinderbescherming

Van 18- naar 18+: Een soepele overgang

Omschrijving

Het model ‘Soepele Overgang’ laat zien wie betrokken is, wie wat doet en wie de regie heeft in de overgang van 18- naar 18+. Deze versie is van 12 december 2017
 

Verzoek tot raadsonderzoek (VTO) aan de Raad voor de Kinderbescherming Noord Nederland (RvdK)

Zorginhoudelijk

ADHD zorg

Omschrijving

De nieuwste versie is van 15 augustus 2018

Document
ADHD PDF.pdf67.43 KB

Adolescentenstrafrecht & Jeugdwet

BEC, KDC en Trajecten Educatieve Ontwikkeling

Crisishulp

Omschrijving

De nieuwste versie is van 15 augustus 2018

Document

Diagnostiek

Dyslexie (EED)

Omschrijving

De nieuwste versie is van 5 augustus 2018

Document

Herstel en duurzaam bij Specialistische Jeugdhulp

Hoogspecialistische Jeugdhulp

Jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties (per 1 januari 2019)

Keuze intensiteiten

Medicatiecontrole

Onduidelijkheid omtrent einddatum indicaties, stapeling en conversie

Pleegzorg

Omschrijving

De nieuwste versie is van 09-05-2019.

Document

Regionaal Expertiseteam REX

Omschrijving

Complexe zorgvragen/vastgelopen casuïstiek

Soms lopen we er tegenaan dat het niet lukt om adequate hulp voor een gezin te organiseren. Om dit te bereiken is het Regionaal Expertiseteam (REX) opgericht.

Voor meer informatie en aanmelding, kijk op onze algemene website.

 

Rol verwijzers

Route voor gemeenten bij calamiteiten en of niet naleven Jeugdwet door jeugdhulpaanbieders

Stapeling en opvolging van trajecten

Tarieven Specialistische Jeugdhulp en Hoogspecialistische Jeugdhulp

ThuisPLUS Jeugd

Omschrijving

De nieuwste versie is van 16 augustus 2018.

Document

Toekomstplan: begin al bij 16,5 jaar!

Verblijf

Omschrijving

De nieuwste versie is van 4 oktober 2019.

Document
Verblijf.pdf178.42 KB

Vervoer

Omschrijving

De Jeugdwet hanteert het uitgangspunt eigen kracht. Wat dat concreet betekent voor het vervoer in de praktijk staat verwoord in dit memo.


(Versie 7 augustus 2019)

 

Woonplaatsbeginsel

Wmo

Administratie

Administratieprotocol ThuisPLUS, Intramuraal Beschermd Wonen 2018 en verder

Definiëring hotelmatige kosten

Gebruik stopberichten

Productcodes 2018

Richtlijn stopzetten zorg – weigeren zorglevering

Omschrijving

Soms gebeurt het dat een zorgaanbieder niet langer zorg kan of wil leveren aan een cliënt. Toch heeft de zorgaanbieder een zorgplicht. Dat levert een vervelende situatie op voor de zorgaanbieder. Welke stappen je als zorgaanbieder moet zetten om toch de zorg stop te kunnen zetten, lees je in de 'Richtlijn beëindiging – weigering zorg BW door zorgaanbieder'.

(Versie 20 maart 2019)

Tussentijdse toetreding

Werkwijze Regionaal Expertise Team Beschermd Wonen

Omschrijving

Op 2 september 2019 is het Regionaal Expertise team Beschermd Wonen van start gegaan. In deze memo wordt uitgelegd waarom dit team is opgezet, wat haar rol is en hoe de samenwerking verloopt met wijk- en gebiedsteams en zorgaanbieders.

(Versie 2 september 2019)

Brochures en Informatiedocumenten

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - informatiesheet voor gemeenten

Omschrijving

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit het ministerie is bijgaande factsheet opgesteld die een overzicht geeft van alle wijzigingen en de gevolgen voor gemeenten.

Document

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - informatiesheet voor zorgaanbieders

Beleidsregels Wmo 2018

Financieel Besluit Wmo 2019 gemeente Leeuwarden

Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams

Omschrijving

De Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams is geschreven voor de medewerkers van gebiedsteams en Veilig Thuis en heeft als doel alle samenwerkingsafspraken te bundelen en eenduidig voor de hele provincie vast te leggen. De handreiking gaat over huiselijk geweld, kindermishandeling als ouderenmishandeling. De handreiking is een levend document. Jaarlijks is bijstelling mogelijk.

(versie september 2019)

Verordening Wmo 2019 gemeente Leeuwarden

Zorginhoudelijk

Logeren Thuisplus Beschermd Wonen

ThuisPlus Beschermd Wonen

Voorwaarden zelfstandig wonen zonder scheiding wonen / zorg

WvGGZ

Brochures en Informatiedocumenten

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Omschrijving

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz gaat de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. De nieuwe wet biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Lees hier over meer op de website van de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Daarnaast de presentatie Spoorboekje die voor de burgemeesters is gehouden en de sheets van de regiobijeenkomst van de VNG:

- Plenaire presentatie VNG

- Deelsessie VNG I Verkennend Onderzoek

- Deelsessie VNG II Crisismaatregel

- Deelsessie VNG III Algemene Implementatie

- Deelsessie VNG IV Informatievoorziening