Header afbeelding

Kennisbank

SDF plaatst hier publicaties die gaan over gecontracteerde zorg. Mist u bepaalde informatie, of heeft u een op- of aanmerking over de Kennisbank? Dan horen wij dat graag!

Gecontracteerde aanbieders vinden alle Inkoop 2018 informatie op www.sdfryslan.nl.

Jeugdhulp

Administratie

Administratieprotocol Hoogspecialistische Jeugdhulp SDF

Administratieprotocol Specialistische Jeugdhulp

Beslisboom Jeugdhulp 2018

Productcodes 2018

Tussentijdse toetreding

Brochures en Informatiedocumenten

Convenant Hoogspecialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Het convenant hoogspecialistische jeugdhulp is ontstaan uit een samenwerking van de 20 Friese gemeenten en zeven zorgaanbieders. Sociaal Domein Fryslân heeft  de coördinatie van de totstandkoming van het convenant op zich genomen.

Op woensdag 21 november 2018 is dit convenant ondertekend.

Fries Actieplan Zorg voor Jeugd

Omschrijving

De wethouders van de 20 deelnemende Friese gemeenten zijn op 4 oktober 2018 eenstemmig tot het oordeel gekomen: het Fries Actieplan Jeugd (2018-2020) kan van start. Daarmee is de Friese aanvraag binnen het landelijke Programma Zorg voor Jeugd compleet. De goedkeuring vond plaats in het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Fryslân (SDF). Het actieplan is opgesteld door de 20 Friese gemeenten in samenwerking met aanbieders van jeugdhulp, verwijzers, onderwijs, zorgbelang Fryslân.

Hoofd- en onderaannemerschap

Omschrijving

Samenwerken is hierbij een noodzakelijk uitgangspunt: de gewenste hulp wordt aangeboden in de vorm van een traject dat alle noodzakelijke elementen bevat om te voorzien in de hulpvraag. Eén aanbieder staat garant voor de samenhang in de gekozen interventies. Deze nieuwe resultaatgerichte bekostiging bij één aanbieder roept de nodige vragen op. SDF heeft in een brochure alle benodigde informatie overzichtelijk voor u op een rij gezet.

 

Document

Hoofd- en onderaannemerschap voorbeeldovereenkomst #1

Omschrijving

Voorbeeldovereenkomst 1.pdf

 

Disclaimer

Aan het gebruik van onderstaande voorbeeldovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomsten zijn ontvangen van zorgaanbieders en SDF heeft deze overeenkomsten, op verzoek van zorgaanbieders, geplaatst op de website als zijnde voorbeeldovereenkomsten. SDF staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de overeenkomsten, SDF heeft de inhoud ook niet juridisch getoetst. Het is en blijft aan u als zorgaanbieder om omtrent de invulling van het hoofd- en onderaannemerschap afspraken te maken.

 
(plaatsingsdatum: 05-07-2018)

Document

Hoofd- en onderaannemerschap voorbeeldovereenkomst #2

Omschrijving

Voorbeeldovereenkomst 2.pdf

 

Disclaimer

Aan het gebruik van onderstaande voorbeeldovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomsten zijn ontvangen van zorgaanbieders en SDF heeft deze overeenkomsten, op verzoek van zorgaanbieders, geplaatst op de website als zijnde voorbeeldovereenkomsten. SDF staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de overeenkomsten, SDF heeft de inhoud ook niet juridisch getoetst. Het is en blijft aan u als zorgaanbieder om omtrent de invulling van het hoofd- en onderaannemerschap afspraken te maken.

 

(plaatsingsdatum 05-07-2018)

Document

Samenwerkingsprotocol Gemeenten in Friesland - Gecertificeerde Instellingen

Samenwerkingsprotocol Gemeenten in Friesland - Kinderbescherming

Van 18- naar 18+: Een soepele overgang

Omschrijving

Het model ‘Soepele Overgang’ laat zien wie betrokken is, wie wat doet en wie de regie heeft in de overgang van 18- naar 18+. Deze versie is van 12 december 2017
 

Verzoek tot raadsonderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming Noord Nederland (RvdK)

Zorginhoudelijk

ADHD zorg

Omschrijving

De nieuwste versie is van 15 augustus 2018

Document
ADHD PDF.pdf67.43 KB

Adolescentenstrafrecht & Jeugdwet

BEC, KDC en Trajecten Educatieve Ontwikkeling

Crisishulp

Omschrijving

De nieuwste versie is van 15 augustus 2018

Document

Diagnostiek

Dyslexie (EED)

Omschrijving

De nieuwste versie is van 5 augustus 2018

Document

Herstel en duurzaam bij Specialistische Jeugdhulp

Hoogspecialistische Jeugdhulp

Jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties (per 1 januari 2019)

Keuze intensiteiten

Medicatiecontrole

Onduidelijkheid omtrent einddatum indicaties, stapeling en conversie

Pleegzorg

Omschrijving

De nieuwste versie is van 16 augustus 2018.

Document

Rol verwijzers

Route voor gemeenten bij calamiteiten en of niet naleven Jeugdwet door jeugdhulpaanbieders

Stapeling

Omschrijving

De nieuwste versie is van 7 mei 2018.

Document

Tarieven Specialistische Jeugdhulp en Hoogspecialistische Jeugdhulp

ThuisPLUS Jeugd

Omschrijving

De nieuwste versie is van 16 augustus 2018.

Document

Toekomstplan: begin al bij 16,5 jaar!

Verblijf

Omschrijving

De nieuwste versie is van 16 augustus 2018.

Document

Vervoer

Omschrijving

De nieuwste versie is van 8 mei 2018.

Document

Woonplaatsbeginsel

Zak- en Kleedgeld bij Verblijf

Wmo regionaal

Administratie

Administratieprotocol WMO 2018

Gebruik stopberichten

Productcodes 2018

Tarieven Beschermd Wonen

Tussentijdse toetreding

Brochures en Informatiedocumenten

Aanscherping Wet huiselijk geweld en kindermishandeling

Omschrijving

Vanuit SDF is een factsheet opgesteld over de aanscherping van de Wet verplichte meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze wet wijzigt per 1 januari 2019. De factsheet geeft specifiek voor de Friese gemeenten informatie over:

  • wat deze wet inhoudt
  • op welke manier deze wet verandert
  • wat de verantwoordelijkheden van gemeenten zijn in relatie tot deze wet
  • wat de gevolgen van de wijzigingen zijn voor gemeenten.

De factsheet is relevant voor zowel bestuur, beleid als uitvoering.  

Alles wat je moet weten over de aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Omschrijving

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit heeft gevolgen voor allerlei professionals in bijvoorbeeld zorg en onderwijs, maar ook voor gemeenten en wijk- en gebiedsteams. Vanuit het ministerie is deze factsheet opgesteld die een overzicht geeft van alle wijzigingen en de gevolgen voor u.

Beleidsregels Wmo 2018

Financieel besluit Wmo 2018

Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams is klaar

Omschrijving

De Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams is geschreven voor de medewerkers van gebiedsteams en Veilig Thuis en heeft als doel alle samenwerkingsafspraken te bundelen en eenduidig voor de hele provincie vast te leggen. De handreiking gaat over huiselijk geweld, kindermishandeling als ouderenmishandeling. De handreiking is een levend document. Jaarlijks is bijstelling mogelijk.

Verordening Wmo 2018

Zorginhoudelijk

Eigen bijdrage Beschermd Wonen

Logeren Thuisplus Beschermd Wonen

ThuisPlus Beschermd Wonen