Header afbeelding

FAQ

SDF plaatst hier vragen en antwoorden die gaan over het doorverwijzen naar gecontracteerde zorg.

Algemeen

Algemeen

AVG en doorgeven naam zorgaanbieder

Antwoord

Gemeenten en zorgaanbieders hebben bij SDF de vraag neergelegd of het doorgeven van een al betrokken zorgaanbieder bij een traject aan een andere zorgaanbieder niet in strijd is met de AVG. SDF heeft dit juridisch laten toetsen en kan u het volgende meedelen.

Het doorgeven van de naam van de al betrokken zorgaanbieder is niet in strijd met de AVG. In de situatie waar de gemeente de naam van deze zorgaanbieder doorgeeft worden geen gegevens van de cliënt verstrekt zoals zorginhoudelijke gegevens of cliëntgegevens. De gemeente geeft slechts een bedrijfsnaam door en de rechten van de cliënt worden niet geschonden.  
 

Jeugdhulp

Beleid en formulieren

Trajecten die elkaar opvolgen?

Antwoord

Wat doet de BO als trajecten elkaar direct opvolgen, of één of twee maanden later, en de zorgaanbieder direct een nieuw verzoek indient?

De BO geeft een signaal af aan het betreffende gebiedsteam (en het contractmanagement), zodat het gebiedsteam in overleg kan gaan met de zorgaanbieder.

Hoe lang mag een toewijzing duurzaam lopen?

Antwoord

In principe maximaal een jaar. Pleegzorg mag langer dan een jaar verlopen.

Moeten PGB-aanvragen omgezet worden in de profielen?

Antwoord

Nee, dat hoeft niet. De PGB-aanvragen verlopen via de back-office van de betreffende gemeente.

Geen contract, wel cliënt

Antwoord

Hoe gaat een gebiedsteam om met een zorgaanbieder die geen contract heeft met het SDF, maar wel een cliënt heeft die specifiek de zorg van deze aanbieder nodig heeft?

Wat betreft maatwerkoplossingen is de route als volgt:

1. zoeken of een andere gecontracteerde zorgaanbieder de benodigde zorg aanbied.  Is dat niet het geval dan,
2. de betreffende zorgaanbieder gaat middels tussentijdse toetreding nog een contract aan met het SDF of
3. indien bovenstaande 2 opties niet lukken dan in het uiterste geval een maatwerkoplossing met de betreffende zorgaanbieder afspreken.
Een maatwerktcontract wordt door de betreffende gemeente gemaakt met de aanbieder

Opnieuw inschrijven. Kan dat?

Antwoord

Wanneer gaat een nieuw contract in van een zorgaanbieder, die zich hernieuwd heeft ingeschreven, nadat hij er zorg voor heeft gedragen wel aan de kwaliteitseisen te voldoen?

Iedere zorgaanbieder die in 2018 een hernieuwd contract krijgt kan de beschikking in 2017 op zijn naam zetten, zodat de zorg blijft gewaarborgd.

Het hersteltraject gaat lang duren?

Antwoord

Hoe moeten we de omgaan met de inschatting herstel/duurzaam als het hersteltraject lang gaat duren?

Bij de inzet van een hersteltraject wordt geen einddatum ingegeven en een inschatting gemaakt op basis van het resterende volume.

Hoofdaannemer of onderaannemer?

Antwoord

Kan een aanbieder die is gegund, maar de betreffende profielen niet heeft ingekocht voor een specifieke gemeente toch hulp leveren?

Als een hoofdaannemer is gecontracteerd voor een bepaalde gemeente kan middels onderaannemerschap de zorg toch worden geleverd. Is er geen hoofdaannemer gecontracteerd, dan kan de onderaannemer zichzelf contracteren.

Wmo regionaal

Beleid en formulieren

Van PGB naar ZIN

Antwoord

Als er overzetting plaatsvindt van PGB naar ZIN voor beschermd wonen, kan de bewoner dan nog huur vragen en heeft deze overzetting invloed op de uitkering van de bewoner?

Als een PGB overgaat naar ZIN verandert het volgende:

  1. De bewoner ontvangt maandelijks zak- en kleedgeld en ontvangt geen uitkering meer
  2. De aanbieder ontvangt een ZIN budget, waaruit zowel de huur, andere woonlasten, hotelmatige voorzieningen, zorg, eten en dergelijke betaald moet worden
  3. De bewoner betaalt de eigen bijdrage, die berekend wordt.